Κάντε κλικ για περισσότερα προϊόντα.
Δεν βρέθηκαν προϊόντα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή η «Πολιτική») έχει θεσπιστεί από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΛΑΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «SmartPlusNew», που εδρεύει στο Γαλάτσι Πλάτωνος 21 Τ.Κ. 11147 , στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 118658349 / Δ.Ο.Υ Γαλατσίου), με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου (+30) 2110-128180, φαξ (+30) 2110-128179, email [email protected] (στο εξής καλούμενη " SmartPlusNew” ή «Επιχείρηση») με σκοπό την ενημέρωση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων που χορηγούν αυτά (προσωπικά δεδομένα) στη SmartPlusNew , αναφορικά με το είδος των δεδομένων που η SmartPlusNew συλλέγει για αυτά, το σκοπό συλλογής τους, την επεξεργασίας τους από τη SmartPlusNew, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που το υποκείμενο δύναται να ακολουθήσει για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του της πρόσβασης, ενημέρωσης και διαγραφής.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. H παρούσα Πολιτική Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος τoυ SmartPlusNew www.smartplusnew.com (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή ο «Δικτυακός Τόπος») και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Με την πρόσβαση και τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τους Χρήστες βεβαιώνεται η ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των Χρηστών, της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που ο Χρήστης διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλει να μην κάνει χρήση του Δικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Χρήση του Δικτυακού Τόπου από τα ως άνω πρόσωπα, συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση εκ μέρους τους με την παρούσα Πολιτική, ενώ κάθε φορά που εισέρχονται στο δικτυακό τόπο επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συμφωνία τους με τη SmartPlusNew με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Να σημειωθεί ότι η SmartPlusNew δύναται κατά καιρούς να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος της παρούσα Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση/ αντικατάσταση επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο δικτυακό τόπο. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από τους Χρήστες, συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων όρων της παρούσας πολιτικής εκ μέρους τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις, οφείλει να μη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, πολύ δε περισσότερο στη χορήγηση προσωπικών δεδομένων, δύνανται δε οι Χρήστες να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους από την SmartPlusNew, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική κατωτέρω. Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων έχουν για τη SMART PLUS NEW προτεραιότητα. Γι’ αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται υπεύθυνα τα προσωπικά δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων περιλαμβάνει:

• Τις Πληροφορίες που η SmartPlusNew συλλέγει, τον τρόπο συλλογής τους και το σκοπό της συλλογής

• Τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών και τους αποδέκτες αυτών

• Τον τρόπο πρόσβασής σας σε αυτές και ενημέρωσης των δεδομένων σας

• Τις επιλογές σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας

• Την προστασία και αποθήκευση των δεδομένων σας από την SmartPlusNew.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η SmartPlusNew

1. Ορισμός προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό, πόλη, χώρα, νομό/περιοχή, τηλέφωνο, κινητό, φαξ καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα email, όνομα χρήστη, προβαλλόμενο όνομα, κωδικός πρόσβασης. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.)

2. Προσωπικά δεδομένα και Πληροφορίες που συλλέγει η SmartPlusNew

2.1 Περιήγηση στο δικτυακό τόπο

Για την πλοήγηση των επισκεπτών στο δικτυακό τόπο δεν απαιτείται η εγγραφή τους στις υπηρεσίες της SmartPlusNew που παρέχονται σε αυτόν (δικτυακό τόπο). Η περιήγηση στο δικτυακό τόπο δεν απαιτεί συνεπώς συλλογή κανενός είδους προσωπικό δεδομένο. Η SmartPlusNew κατά την πλοήγηση συλλέγει, δεδομένα που αφορούν στη «συμπεριφορά» των επισκεπτών μέσα στο δικτυακό τόπο, όπως ενδεικτικά καταγράφει τα προϊόντα που ο επισκέπτης επισκέπτεται, τις διαφημίσεις που βλέπει κτλ, δημογραφικά του στοιχεία (ηλικία, περιοχή, φύλλο κτλ) και γενικότερα στοιχεία που συλλέγονται με την τεχνολογία cookies που το Smart Plus New χρησιμοποιεί. Αναφορικά με τα είδη των cookies και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς, επισκεφτείτε την Πολιτική cookies που η Επιχείρησή μας εφαρμόζει και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πολιτικής.

2.2 Εγγραφή Μέλους

Κατά τη διαδικασία εγγραφής Μέλους το SmartPlusNew συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι Χρήστες δηλώνουν οικειοθελώς κατά την εγγραφή τους ως Μέλη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος SmartPlusNew προκειμένου να ανοίξουν Λογαριασμό και να κάνουν χρήση τoυ. Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που της SmartPlusNew συλλέγει κατά τη διαδικασία της εγγραφής Μέλους αφορούν: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό, πόλη, χώρα, νομό/περιοχή, τηλέφωνο, κινητό, φαξ καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα email, όνομα χρήστη, προβαλλόμενο όνομα, κωδικός πρόσβασης. Στην περίπτωση που το SMART PLUS NEW οφείλει να επιστρέψει τυχόν χρήματα σε Χρήστη ο οποίος τα έχει καταβάλλει απευθείας στο SMART PLUS NEW, τότε το τελευταίο θα συλλέξει τραπεζικό λογαριασμό που ο Χρήστης θα της χορηγήσει, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (της επιστροφής δηλαδή χρημάτων).

2.3 Εγγραφή στην υπηρεσία newsletter

Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία newsletter η SmartPlusNew συλλέγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του εγγεγραμμένου στην υπηρεσία αυτή μέλους. Οι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία Newsletter ρητά συναινούν στην αποστολή από τη SmartPlusNew στη δηλωθείσα ηλεκτρονική τους διεύθυνση, ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, τυχόν προσφορές σε προϊόντα, τις δώρο-επιταγές, τους πόντους, διαφημίσεις αναφορικά με προϊόντα κ.α. Αν το εγγεγραμμένο μέλος δεν επιθυμεί να λαμβάνει τα newsletter της SmartPlusNew και εν γένει διαφημιστικό υλικό, μπορεί να ζητήσετε τη διαγραφή του από τη λίστα των αποδεκτών των newsletter, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα ηλεκτρονικά newsletter, είτε στέλνοντας το σχετικό αίτημα στη διεύθυνση [email protected]

2.4 Αγορά Προϊόντος από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε Online αγορά είναι οι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΗ, ήτοι το email σας, όνομα χρήστη, προβαλλόμενο όνομα, κωδικός σε περίπτωση που έχετε ανοίξει λογαριασμό είτε το email σας ως επισκέπτης & τις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ δηλαδή όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό, πόλη, χώρα, νομό/περιοχή, τηλέφωνο, κινητό, φαξ. Για την πληρωμή του προϊόντος, απαραίτητη μετά την «Επιβεβαίωση παραγγελίας» δηλώνετε τα εξής στοιχεία ΟΝΟΜΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΟΛΗ, ΧΩΡΑ,ΤΗΛΕΦΩΝΟ

3. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα και οι Πληροφορίες που συλλέγονται από την SmartPlusNew σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές των Χρηστών με τη SmartPlusNew, την επικοινωνία μαζί τους, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της υπηρεσίας, για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης της υπηρεσίας, για την αποφυγή και πάταξη απατηλών και μη αποδεκτών χρήσεων, για την αποστολή σε Χρήστες και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η SmartPlusNew λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα δεδομένα και τις Πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία χορηγούνται, εκτός και αν άλλως έχει συμφωνηθεί στους παρόντες Γενικού Όρους. Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να απολαύσετε μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία: συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Η SmartPlusNew δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα και Πληροφορίες που συλλέγει για τους Χρήστες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σε:

• αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης της SmartPlusNew με τα υποκείμενα των δεδομένων/ πληροφοριών, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες των υποκειμένων των δεδομένων δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

• Σε τρίτα πρόσωπα / υπεργολάβους, συνεργάτες που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό της SmartPlusNew υπηρεσίες προώθησης και marketing, τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης.

• Σε διαφημιστικές εταιρείες και εν γένει παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών: Η Επιχείρηση δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συναίνεση των υποκειμένων. Ωστόσο η SmartPlusNew δύναται να μοιράζεται με τους τρίτους παρούχους διαφημιστικών υπηρεσιών α) στατιστικές πληροφορίες αναφορικά με τα προίόντα που αγοράστηκαν, δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορητών συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση των Χρηστών στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα κτλ.

• Σε τρίτους που παρέχουν στη SmartPlusNew υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όπως για παράδειγμα developers, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών των υποκειμένων.

• Σε ειδικούς διαδόχους: Σε περίπτωση που η SmartPlusNew υποβληθεί σε μια επιχειρηματική αλλαγή, όπως συγχώνευση, εξαγορά από άλλη εταιρεία, ή πώληση όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της, μπορεί να μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και δεδομένα του υποκειμένου, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών, στο διάδοχο οργανισμό σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής. Εάν σημαντικές αλλαγές επέλθουν στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της SmartPlusNew ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής μετάβασης, η SmartPlusNew θα ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων πριν από τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων τους.

Η SmartPlusNew ενημερώνει ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών των υποκειμένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της SmartPlusNewκαι άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της SmartPlusNew που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και Πληροφορίες των υποκειμένων είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα δεδομένα και τις Πληροφορίες απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων έχει ληφθεί.

Η SmartPlusNew δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα ή άλλες πληροφορίες των υποκειμένων σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η SmartPlusNew έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Η SmartPlusNew μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα/ πληροφορίες του Υποκειμένου και να τα παρακολουθεί όπως απαιτείται για την παροχή της Υπηρεσίας και μπορεί να γνωστοποιεί τα στοιχεία σε τρίτο: (i) όταν η SmartPlusNew θεωρεί καλή τη πίστη ότι είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί τα στοιχεία σε απάντηση νομικής διαδικασίας (για παράδειγμα, δυνάμει δικαστικής απόφασης, εντάλματος έρευνας ή κλήτευσης) (Ii) όταν πρέπει να συμμορφωθεί με τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς (iii) όταν πιστεύει ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιείται για τη διάπραξη ενός εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας ή ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρίες και οργανισμούς για τους σκοπούς της προστασίας της απάτης και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (Iv) όταν η SmartPlusNew θεωρεί καλή τη πίστη ότι υπάρχει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή / και την ασφάλεια του υποκειμένου, ένα άλλο πρόσωπο ή το κοινό γενικά και (v) προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της SmartPlusNew, συμπεριλαμβανομένου του να επιβάλλει τους Όρους Χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

5. ΣΥΝΕΝΑΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της SmartPlusNew, το υποκείμενο των δεδομένων συναινεί με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα παρέχει τη συναίνεσή του:

Χρήση για αγορά προϊόντος: Με την πρόσβαση και τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος το υποκείμενο συναινεί στη χρήση των δεδομένων του από τη SmartPlusNew με σκοπό την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, την αποστολή των προϊόντων που αγοράστηκαν, για την επικοινωνία με το μέλος, και την παροχή και των λοιπών υπηρεσιών. Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς: Το υποκείμενο συναινεί ότι η SmartPlusNew θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα και άλλες Πληροφορίες για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με τα προϊόντα της. Εφόσον το επιθυμεί, η SmartPlusNew θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι το μέλος θα ακολουθήσει τις διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία. Οι διαδικασίες διαγραφής αναφέρονται στην παρούσα και στου Γενικούς Όρους. Επεξεργασία αναφορικά με απατηλές πράξεις: Το υποκείμενο συναινεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογων στοιχείων και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, η SmartPlusNew θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει εκείνα τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη, όπως και τη διακοπή προσφορών που δημιουργήθηκαν με δόλιο σκοπό καθώς και τα στοιχεία κάθε άλλης παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του δικτυακού τόπου. Διαβίβαση σε περίπτωση νόμιμης διάταξης: Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει νόμου, το υποκείμενο συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η SmartPlusNew δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, hacking, απώλεια δεδομένων, ή άλλες παραβιάσεις δεν πρόκειται ποτέ να συμβούν. Δυστυχώς, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Παρόλο που η SmartPlusNew προσπαθεί να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων του Χρήστη κατά τη μετάδοσή τους μέσω του Δικτυακού Τόπου. Κάθε μετάδοση γίνεται με ευθύνη του υποκειμένου. Μόλις η SmartPlusNew λάβει τα στοιχεία του υποκειμένου, έχει διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας για να προσπαθήσει να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Το υποκείμενο, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη SmartPlusNew σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς τη SmartPlusNew στο [email protected]

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα το υποκείμενο δύναται να επικοινωνήσει με τη SmartPlusNew στο [email protected] Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το μέλος διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή/ και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

COOKIES

Πολιτική Cookies

H παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης & Συναλλαγών και της Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της SmartPlusNew και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Ο παρών διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies. Παρακάτω μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies που η SmartPlusNew χρησιμοποιεί, το σκοπό που εξυπηρετούν καθώς και για τον τρόπο διαχείρισής τους.

1. Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης, όταν επισκέπτεσθε το διαδικτυακό μας τόπο. Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού μας τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του διαδικτυακού μας τόπου σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό μας τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού μας τόπου. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, το τρόπο διαχείρισης και διαγραφής τους, μπορείτε να βρείτε στο www.aboutcookies.org

2. Είδη cookies

Στο διαδικτυακό μας τόπο, χρησιμοποιούνται οι εξής κατηγορίες cookies :

Παροδικά και επίμονα

Τα «παροδικά» cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στο διαδικτυακό μας τόπο και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτόν. Τα «επίμονα» cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από εσάς. Cookies Τρίτων (3dr Party Cookies) Επιτρέπουμε vα εγκαθιστά τα Cookies που νόμιμα χρησιμοποιούνται. Στην περίπτωση που μέσω του διαδικτυακού μας τόπου εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδεχομένως να εγκαθιστούν cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο. Τα cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Πρέπει να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων τους, ώστε να δείτε πώς ακριβώς θα πρέπει να τα διαχειριστείτε.

3. Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies του διαδικτυακού μας τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να χαθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα cookie ή μια κατηγορία cookies, δεν διαγράφεται το cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από εσάς, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε .

4. Αλλαγές στη χρήση των Cookies από εμάς

Δυνάμεθα κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική μας ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών μας που παρέχονται μέσω αυτού. Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως εδώ.

5. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Μενού

Ρυθμίσεις

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας στοιχεία.

Είσοδος

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις λίστες επιθυμιών.

Είσοδος